Majestic Star Hotel

96B5 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Phone: (+84-258) 352 9669/ 058 3528 898.

Fax:(+84-258) 3.526.266

Email: sales3@majesticnhatranghotel.com

Majestic Nha Trang Hotel

90 - 92 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Phone: (+84-258) 3.523.898 / 0583.524.515.

Fax:(+84-258) 3.526.266.

Email: sales6@majesticnhatranghotel.com.

Majestic Star Hotel

Dining

Majestic Star Hotel

Facilities & Services